Password Depot

Password Depot

Nó bảo vệ của mật khẩu và tài liệu từ trái phép truy cập
Người dùng đánh giá
3.3  (19 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 16 giải thưởng
Password Depot một cách tin cây bảo vệ của mật khẩu và tài liệu từ trái phép truy cập. Anh mật khẩu đã được bảo vệ từ bên ngoài truy cập tới những gì tốt nhất có thể phạm vi vì đôi mật mã với AES (Rijndael 256). Ra từ khẩu anh cũng có thể cửa hàng đơn xin giấy phép lái xe, tài liệu, TANs và thẻ tín dụng xe dữ liệu trong Password Depot.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng